Članstvo u Nacionalnom komitetu

Članovi Udruženja ICOM BiH mogu biti fizička lica sa stalnim ili povremenim boravištem u Bosni i Hercegovini, a koja djeluju u oblasti muzejske ili u sličnim oblastima kulturne djelatnosti.

 

Članovi Udruženja mogu biti pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, a djeluju u oblasti muzejske i kulturne djelatnosti na području Bosne i Hercegovine.

 

Udruženje obuhvata sljedeće kategorije članova: pojedinačni član, institucionalni član, potporni član i počasni član.

 

Osoba ili organizacija koja želi se želi biti član Udruženja dužna je podnijeti zahtjev za prijem u članstvo.

 

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

 

  • da aktivno učestvuju u radu Udruženja;
  • da ravnopravno razmatraju pitanja od zajedničkog interesa, pokreću inicijative, daju prijedloge i odlučuju o svima pitanjima vezanim uz rad Udruženja,
  • da se bore za ostvarivanje osnovnih načela i programskih ciljeva Udruženja saglasno sa statutarnim odredbama;
  • da biraju i budu birani u sve organe i tijela Udruženja kao i za predstavnike Udruženja u drugim međunarodnim organima i asocijacijama;
  • da čuvaju i podižu ugled Udruženja;
  • da uredno plaćaju članarinu i izvršavaju druge preuzete obaveze i
  • da ostvaruju i druge aktivnosti koje proističu iz programskih ciljeva i opredjeljenja.
 
Ukoliko želite postati član ICOM-a BiH ispunjeni aplikacijski obrazac pošaljite na icombih@gmail.com